Akuzat ndaj Donika Prelës se po anashkalon prokurorët, reagon institucioni: Është kompetencë e saj

Publikuar tek: barometri, më 08:40 01-08-2018 Akuzat ndaj Donika Prelës se po anashkalon prokurorët, reagon institucioni: Është kompetencë e saj

Pas akuzave se drejtuesja e Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda ka bërë përpjekje për cënimin e pavarësisë së prokurorëve nëpërmjet ushtrimit të kontrollit të veprimtarisë ndaj oficerëve të Policisë Gjyqësore, ka reguar vet institucioni, i cili është shprehur se vendimet e marra janë në kompetencat e drejtueses, Donika Prela.

 

Në  deklaratën e Krimeve të Rënda thuhet se veprimtaria e drejtuesit është ushtruar dhe vazhdon të ushtrohet gjithmonë në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të akteve ligjore në fuqi pa cënuar në asnjë rast pavarësinë e prokurorëve në punën e tyre, duke listuar nenet dhe ligjet përkatëse sipas të cilave Prokurori drejton dhe kontrollon hetimet paraprake dhe veprimtarinë e policisë gjyqësore, si dhe kryen vetë çdo veprim hetimor që e çmon të nevojshëm.


“Drejtuesi, veç të tjerash kërkon informacion për ecurinë e procedimeve dhe, nëse është e nevojshme, nxjerr udhëzime me shkrim sipas ligjit, jep urdhra të detyrueshëm për Policinë Gjyqësore lidhur me ushtrimin e funksioneve, verifikon ecurinë dhe përfundimin e çështjeve dhe, kur është e nevojshme, udhëzon me shkrim, kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale përpara se të merret vendimi mbi mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake ( neni 43 germa “ë” i Ligjit)”, thuhet në deklaratë.


REAGIMI I PLOTË:

Info mbi interpretimin që nga Drejtuesja e Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda ka përpjekje për cënimin e pavarësisë së Prokurorëve nëpërmjet ushtrimit të kontrollit të veprimtarisë ndaj Oficerëve të Policisë Gjyqësore.

Lajmi i referohet Urdhrit nr. 37, datë 20. 07. 2018 drejtuar Oficerëve të Policisë Gjyqësore për dhënie informacioni për dosjet që kanë në hetim.

Veprimtaria e Drejtuesit të Prokurorisë së Krimeve të Rënda, është ushtruar dhe vazhdon të ushtrohet gjithmonë në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të akteve ligjore në fuqi pa cënuar në asnjë rast pavarësinë e prokurorëve në punën e tyre. Konkretisht:

Në nenin 24/1 të Kodit të Procedurës Penale është parashikuar që Prokurori ushtron ndjekjen penale dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit, drejton dhe kontrollon hetimet paraprake dhe veprimtarinë e policisë gjyqësore, si dhe kryen vetë çdo veprim hetimor që e çmon të nevojshëm, merr masa për ekzekutimin e vendimeve penale, mbikëqyr ekzekutimin e tyre, si dhe ushtron funksionet e bashkëpunimit gjyqësor me autoritetet e huaja, sipas rregullave të caktuara në këtë Kod.

Në Ligjin Nr. 97/2016 për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë, në nenin 3 është parashikuar se: “Prokuroria ushtron ndjekjen penale dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit, merr masa dhe mbikëqyr ekzekutimin e vendimeve penale, drejton dhe kontrollon veprimtarinë e Policisë Gjyqësore, si dhe kryen detyra të tjera të caktuara me ligj. Prokuroria i ushtron funksionet e saj në mënyrë të pavarur nëpërmjet prokurorëve.

Në kreun V të ligjit Nr. 97/2016 “ Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë” të sipërcituar flitet për kompetencat e Drejtuesit të Prokurorisë të përcaktuara në mënyrë eksplicide në nenet 42, 43, 46,48 dhe 52 të ligjit, cilat ndahen në kompetenca në drejtimin e Prokurorisë dhe kompetenca në ushtrimin e ndjekjes penale .

Për sa u perket kompetencave ne ushtrimin e ndjekjes penale, bazuar ne ligjin e sipercituar rezulton se:

-Drejtuesi i Prokurorise ka te drejtë të vendosë krijimin e grupit hetimor për çështje të veçanta hetimore (neni 42 germa ç e ligjit)

-Drejton, bashkërendon dhe mbikëqyr veprimtarinë e Policisë Gjyqësore nën juridiksionin e tij ( neni 42 gërma gj e ligjit).

-Prokurorët kanë detyrimin ligjor të informojnë Drejtuesin e Prokurorisë, sa herë që kërkohet prej këtij të fundit, lidhur me punën mbi çështje të caktuara dhe vendimmarrjen, si dhe, në raste të vecanta, për problematika që shfaqen në ecurinë e procedimit ( neni 52 i Ligjit).

-Drejtuesi, veç të tjerash kërkon informacion për ecurinë e procedimeve dhe, nëse është e nevojshme, nxjerr udhëzime me shkrim sipas ligjit, jep urdhra të detyrueshëm për Policinë Gjyqësore lidhur me ushtrimin e funksioneve, verifikon ecurinë dhe përfundimin e çështjeve dhe, kur është e nevojshme, udhëzon me shkrim, kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale përpara se të merret vendimi mbi mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake ( neni 43 germa “ë” i Ligjit).

-Gjithashtu, Drejtuesi mund të japë udhëzime jo të detyrueshme për çështje konkrete kryesisht në momentin e caktimit të çështjes për ndjekje Prokurorit, ose më pas, kur vlerësohet e nevojshme për mbarëvajtjen e ecurisë së procedimit.

Kërkesa për informacion drejtuar Prokurorëve sikurse është vepruar (datë 08. 07. 2018) ku Prokurorët kanë zbatuar detyrimet e tyre ligjore për vënie në dispozicion të informacionit ashtu dhe atë të datës 20. 07. 2018 drejtuar Policisë Gjyqësore të cilët gjithashtu kanë përmbushur detyrimet e tyre ligjore janë në përputhje me kompetencat ligjore të Drejtuesit të Prokurorisë. Këto kërkesa janë bërë dhe do të bëhën në vijimësi me qëllim për të rritur shpejtësinë, efektshmerinë dhe dhënien e rezultateve konkrete nga hetimet. Ato shërbejnë për marrjen e masave për vënien në lëvizje të procedimeve penale me zvarritje të theksuar në mënyrë të vazhdueshme duke humbur aktualitetin dhe rëndësinë, të padeleguara dhe atyre që nuk i është kushtuar rëndësia e duhur ndër vite.

Së fundi, në lidhje me sa është parashtruar se Drejtuesi i Prokurorisë ka kërkuar nga sekretaria vënien në dijeni për çdo shkresë dhe korrespondencë me prokurorët sqaroj se në Prokurori ashtu si dhe në çdo institucion tjetër të gjitha shkresat dalëse drejtuar subjekteve të ndryshme dalin me firmë të tilluarit, ose personit të autorizuar prej tij gjë që do të thotë se më këto shkresa njihet drejtuesi përpara se ti firmosë ato pa patur nevojë të marrë informacion në sekretari.  

Kompetencat e Drejtuesit të Prokurorisë në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda po ushtrohen në përputhje të plotë me Kushtetutën e Republikës së Republikës së Shqipërisë, Kodin e Procedurës Penale dhe  Ligjin Nr. 97/2016 për “Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë” duke garantuar në çdo moment pavarësinë e Prokurorit në lidhje me vendimmarjen e zgjidhjen e çështjes.

Sondazh

Article Logic
Execution time: 0.01971697807312
array(1) { ["section"]=> string(103) "akuzat-ndaj-donika-preles-se-po-anashkalon-prokuroret-reagon-institucioni-eshte-kompetence-e-saj-129798" }